• Professionell entreprenör för professionella beställare!

  DS Byggnads AB är ett Göteborgsbaserat byggföretag med ett ungt sinne och lång erfarenhet.

Miljö-, kvalitets- och inköpspolicy

Miljöpolicy

DS Byggnads AB bildades 2002 och har sitt säte i Göteborg. Företaget bedriver bygg-och entreprenadverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Inom den verksamhet som vi bedriver har vi ett ansvar för vår gemensamma miljö och ska vidta åtgärder för att minimera påfrestningarna på miljön.

Detta uppnås på följande sätt:

 • Avfallshantering- och separering utförs i största möjliga mån på arbetsplats.

 • Rivning av miljöfarligt avfall utförs av underentreprenör med rätt behörighet och kompetens.

 • Aktivt arbeta för att reducera den egna miljöbelastningen genom att minska miljöpåverkan från våra transporter.

 • Lyhörda inför beställares särskilda krav, däribland återbruk och loggbok för materialval.

 • Kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten för att minska vår miljöpåverkan.

 • Uppfylla gällande lagkrav, branschkrav och andra krav.

Att miljöarbetet på arbetsplatserna efterföljs åligger samtliga anställda, ansvaret ligger hos ledningen.

2021-06-11

Kvalitetspolicy

DS Byggnads AB bildades 2002 och har sitt säte i Göteborg. Företaget bedriver bygg-och entreprenadverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Våra kunder ska uppfatta oss som det byggföretag man vill upprätta ett förtroendefullt samarbete med på lång sikt.

För att lyckas i denna målsättning ska vi:

 • Uppfylla kundens krav och förväntan.

 • Ha god och nära kontakt med kunden och brukaren.

 • Ha korta beslutsvägar.

 • Ha engagerad och kunnig personal.

 • Ha ett gott samarbete med underentreprenörer och leverantörer.

 • Kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten.

 • Uppfylla gällande lagkrav, branschkrav andra krav

Vi ska alltid agera med omtanke om kundens behov och önskemål. Detta ger samtliga medarbetare större insikt om det egna arbetets betydelse och skapar förutsättning för rätt kvalitet.

Ordning och reda på byggarbetsplatsen är en förutsättning för rätt kvalitet. Det är också en förutsättning för trivsel och god arbetsmiljö. Det åligger därför varje medarbetare att hålla sådan ordning på arbetsplatsen som krävs för att skapa förutsättningar för rätt kvalitet.

Att kvalitetsarbetet på arbetsplatserna efterföljs åligger samtliga anställda, ansvaret ligger hos ledningen.

2021-06-11

Inköpspolicy

DS Byggnads AB bildades 2002 och har sitt säte i Göteborg. Företaget bedriver bygg-och entreprenadverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

För DS Byggnads AB är inköp en viktig del av vår verksamhet, Vi gör affärer på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Vi följer lagar, krav och håller ingångna avtal.

Följande affärsprinciper gäller vid inköp:

 • Vi arbetar nära våra leverantörer och har korta beslutsvägar.

 • Vi arbetar långsiktigt och främjar goda relationer.

 • Vi lägger stor vikt vid att likställa leverantörer och underentreprenörers anbud i offertutvärderingar utifrån totalkostnad.

 • Vi arbetar aktivt för att offererat material ska följa Byggvarubedömningens kriterier och på så vis främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

 • Vi arbetar aktivt med att säkerställa att våra leverantörer följer lagar och bestämmelser.

 • Vi tillser att för oss nya underentreprenörer signerar UE-2015

 • Ingen form av korruption, mutor eller penningtvätt är tillåten. Representation och gåvor ska präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband till affärsrelationen.

2021-06-11